Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Inwestycja polega na zakupie maszyn i wyposażenia, które zautomatyzują produkcję, poprawią jej bezpieczeństwo i przyczynią się do ochrony środowiska poprzez pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przedmiotowa inwestycja jest modernizacją przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia mocy produkcyjnych i poszerzenia skali działania przedsiębiorstwa. Zakupione maszyny i urządzenia spełnią wszelkie parametry technologiczne w zakresie ochrony środowiska, ponieważ są maszynami najnowszej generacji. Zakres rzeczowy operacji i wielkość nakładów inwestycyjnych na jej realizację zostały skoordynowane z możliwościami posiadanej infrastruktury, potencjalnymi możliwościami pozyskania surowca oraz sprzedaży uzyskanych wyrobów gotowych po optymalnych cenach zbytu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji nastąpi zmniejszenie wpływu oddziaływania na środowisko, zwiększenie ilości pozyskanej energii niższym kosztem, otrzymanie wysokiej jakości produktów przy jednoczesnej poprawie poziomu technologii w przedsiębiorstwie. Zakup najnowszej generacji maszyn i urządzeń pozwoli na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej spółki na rynku wskutek poprawy efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej.

Inwestycje realizowane będę ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Jelenie 66
07-302 Ostrów Mazowiecka 3

Dojazd
{t.} +48 29 645 75 60
{f.} +48 29 645 75 90